STTTên Cổ ĐôngMã Cổ ĐôngCMND/Hộ ChiếuTên Đăng NhậpTổng Số Cổ Phần Sở HữuTỉ Lệ Trên Tổng Số Cổ Phần Lưu HànhBiểu Quyết Vấn đề 1Biểu Quyết Vấn đề 2Giờ Biểu QuyếtIPIP Info
STTTên Cổ ĐôngMã Cổ ĐôngCMND/Hộ ChiếuTên Đăng NhậpTổng Số Cổ Phần Sở HữuTỉ Lệ Trên Tổng Số Cổ Phần Lưu HànhBiểu Quyết Vấn đề 1Biểu Quyết Vấn đề 2Giờ Biểu QuyếtIPIP Info

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Server mở từ 07 giờ 00 phút ngày 29/09/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/10/2021 để nhu nhận biểu quyết của các Cổ đông tham gia biểu quyết. Tổng Số cổ phần tham gia biểu quyết là 5.459.294  CPPT tương ứng với 71,00 % trên tổng số CPPT đang lưu hành. Sau khi tiến hành thu phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

Vấn đề 1

Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.449.713 Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp 99,82 %
Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp 0 %
Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 9.509 Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp 0,17 %

Căn cứ vào quy định tại Điều 148.1 Luật Doanh nghiệp 2020 và và Điều 20.1 Điều lệ Công ty Cổ Phần Hòa Bình nội dung này được thông qua khi có ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) biểu quyết thuận biểu quyết thuận trong tổng số biểu quyết của các cổ đông tham gia.

Vấn Đề 2

Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.449.785 Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp 99,83 %
Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp 0 %
Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 9.509 Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp 0,17 %

Căn cứ vào quy định tại Điều 148.2 Luật Doanh nghiệp 2020 và và Điều 20.2 Điều lệ Công ty Cổ Phần Hòa Bình nội dung này được thông qua khi có ít nhất 51% (năm mươi mốt phần trăm) biểu quyết thuận trong tổng số biểu quyết của các Đại biểu dự họp.