KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU CUỐI CÙNG

Căn cứ vào Điều I Bản Thể lệ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Hệ thống server nhận biểu quyết của Công ty Cổ phần Hòa Bình đã đóng sau 17 giờ ngày 19/10/2021 để tổng kết kết quả biểu quyết của các cổ đông tham gia. Kết quả được ghi nhận trên server của Công ty như sau đây:

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết 

Sau thời điểm 17 giờ ngày 19/10/2021 có tất cả 32 ( ba mươi hai) Cổ đông đã tham gia biểu quyết như danh sách trên đây.

Ghi chú: Để bảo vệ thông tin cá nhân của các Cổ đông, Công ty đã che đi các phần thông tin về : (1) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu ; (2) Tổng số cổ phần sở hữu; (3) Tỷ lệ trên tổng số cổ phần đang lưu hành.

Tổng Số cổ phần tham gia biểu quyết là 5.459.294  CPPT tương ứng với 71,00 % trên tổng số CPPT đang lưu hành. Căn cứ Điều 145.1 Luật Doanh nghiệp và Điều 21.4 Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Bình: “Kết quả biểu quyết để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông  thu được trong Thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được coi là hợp lệ khi có số lượng Cổ đông đại diện cho ít nhất 51%  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.” Do vậy với tỷ lệ tham gia của 71,00 % tổng số CPPT đang lưu hành, Kết quả thu được từ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với hai vấn đề đã nêu dưới đây là hợp lệ.

 

Kết quả biểu quyết

Căn cứ số liệu ghi nhận của hệ thống, kết quả kiểm phiếu như sau:
VẤN ĐỀ 1
Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.449.713 Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp 99,82   %
Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0  Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp 0  %
Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 9.509   Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp 0,17  %

Căn cứ vào quy định tại Điều 148.1 Luật Doanh nghiệp 2020 và và Điều 20.1 Điều lệ Công ty Cổ Phần Hòa Bình nội dung này được thông qua khi có ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) biểu quyết thuận biểu quyết thuận trong tổng số biểu quyết của các cổ đông tham gia.

KẾT QUẢ: Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung dưới đây (vấn đề 1) với tỷ lệ 99,82% tổng số cổ phần dự họp

“Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định nội dung điều chỉnh lại các ngành nghề kinh doanh của Công ty đăng ký tại Sở Kế hoạch Đầu tư đúng theo yêu cầu của pháp luật doanh nghiệp và đầu tư theo hướng không còn các ngành nghề hạn chế tiếp cận đầu tư hoặc đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài vào Công ty Cổ phần Hòa Bình. Trong khi thực hiện công việc theo ủy quyền, Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định nội dung điều chỉnh với điều kiện là việc đăng ký kinh doanh không được bổ sung ngành nghề kinh doanh mới và không được ảnh hưởng đến các ngành kinh doanh truyền thống của Công ty.

Thực hiện việc sửa đổi nội dung Điều 3 Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh của Công ty tương ứng với các ngành nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh.”

 

VẤN ĐỀ 2
Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.449.785 Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp 99,83 %
Số phiếu biểu quyết không tán thành: Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp 0  %
Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 9.509     Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp 0,17  %

Căn cứ vào quy định tại Điều 148.2 Luật Doanh nghiệp 2020 và và Điều 20.2 Điều lệ Công ty Cổ Phần Hòa Bình nội dung này được thông qua khi có ít nhất 51% (năm mươi mốt phần trăm) biểu quyết thuận trong tổng số biểu quyết của các Đại biểu dự họp.

KẾT QUẢ: Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung dưới đây (vấn đề 2) với tỷ lệ 99,83% tổng số cổ phần dự họp

“Thống nhất tăng số lượng Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty lên ba người là các Thành viên của Ban Thường trực Hội đồng Quản trị gồm:

1. ông Phan Kế Minh – Chủ tịch HĐQT là Người ĐDTPL Thứ Nhất

2. ông Lê Quang Cảnh – Tổng Giám đốc là Người ĐDTPL Thứ Hai

3. ông Vũ Văn Hiến – Ủy viên Pháp lý   là Người ĐDTPL Thứ Ba

Bằng việc thực hiện việc sửa đổi nội dung Điều 2.4 và Điều 2.5 Điều lệ Công ty như sau:

“2.4 Công ty áp dụng chế độ ba Người Đại diện theo pháp luật là:

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Người Đại diện theo pháp luật thứ nhất

2. Tổng Giám đốc – Người Đại diện theo pháp luật thứ hai

3. Ủy viên Pháp lý Ban Thường trực Hội đồng Quản trị – Người Đại diện theo pháp luật thứ ba.

 2.5 Phạm vi thẩm quyền Người Đại diện theo pháp luật:

a. Người Đại diện theo pháp luật thứ nhất và thứ hai (Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc) có đầy đủ thẩm quyền đại diện cho công ty thực hiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty với cơ quan quản lý nhà nước và các bên thứ ba khác và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

b. Người Đại diện theo Pháp luật Thứ Ba (Ủy viên Pháp lý Ban Thường trực Hội đồng Quản trị) có thẩm quyền hạn chế trong việc đại diện cho Công ty ký kết các văn bản liên quan đến pháp lý trong các vụ việc về quản lý hành chính, quản lý thuế và các lĩnh vực pháp lý khác. Có tư cách đại diện cho Công ty để yêu cầu giải quyết việc dân sự, đứng tên nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và trong những việc liên hệ giải quyết công việc với các bên thứ ba. Người đại diện thứ ba có thể thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền của Người Đại diện theo Pháp luật Thứ Nhất và Người Đại diện theo Pháp luật Thứ Hai theo ủy quyền bằng văn bản cụ thể.”